Deer Creek Baptist Church

207 N. Main St.

PO Box 243

Deer Creek, IL 61733

 Church: (309) 447-6472

deercreekbaptistchurch@gmail.com


Pastor Steve and Anna Evans

115 N. Main St.

PO Box 78

Deer Creek, IL 61733

 Steve: (217)686-0100

evanssteven1958@gmail.com

Anna: (217)686-0101